Juzo Itami7.0 Ososhiki/ Funeral (1984)
6.8 Tampopo (1985)
7.0 Marusa No Onna/ Taxing Woman (1987)
Links:

Juzo Itami

Ososhiki/ Funeral (1984)

Marusa No Onna/ Taxing Woman (1987)

Tampopo (1985)

(Copyright © 2022 Piero Scaruffi | Terms of use )