Kousokuya
(Copyright © 1999 Piero Scaruffi | Legal restrictions - Termini d'uso )

, /10
Links:

Similar to Fushitsusha were guitarist Kaneko Jutok's Kousokuya (1), whose Kousokuya (1991) indulged even more in free-jazz improvisation. (Translation by/ Tradotto da xxx)

Se sei interessato a tradurre questo testo, contattami

What is unique about this music database