Zygmunt Krasinski, /10
Links:

Zygmunt Krasinski (1812)

Nieboska Komedia/ The Undivine Comedy (1835) [t]

synopsis forthcoming

Irydion (1836) [t] +

synopsis forthcoming

Trzy Mysli Henryka Ligenzy/ Three Thoughts of Henry Ligenzy (1840) [p]

synopsis forthcoming

Przedswit/ Daybreak (1843) [p]

synopsis forthcoming

Psalmy Przyszlosci/ Psalms of the Future (1845) [p]

synopsis forthcoming


Copyright © 2019 Piero Scaruffi | Terms of Use