Laszlo Krasznahorkai, /10
Links:

Laszlo Krasznahorkai (1954)

Satantango (1985) ++

synopsis forthcoming

Haboru es Haboru/War and War (1999)

synopsis forthcoming

Az Ellen llas Melankoliaja/ The Melancholy Of Resistance (1986) +

synopsis forthcoming

A Theseus-altalanos (1993)

synopsis forthcoming


Copyright © 2019 Piero Scaruffi | Terms of Use