Ezra Pound, /10
Links:

Ezra Pound (USA, 1885)

"Cantos" (1970) [p] ++

synopsis forthcoming
Copyright © 2019 Piero Scaruffi | Terms of Use